Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Februarie 2019 01:57

Comunicat: Ședința lărgită a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Comunicat: Ședința lărgită a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Astăzi, 25 ianuarie 2018 a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului de Administrație în scopul examinării Raportului anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) pentru anul 2017, prezentării obiectivelor de activitate ale instituţiei stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), precum şi examinării proiectului Planului de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018.
 
La ședință au participat Svetlana CEBOTARI, Ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,  Anastasia OCERETNÎI, secretar de stat al MSMPS, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM și șefii agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Conform agendei au fost examinate chestiuni cu privire la Prezentarea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru anul 2017, prezentarea obiectivelor de activitate ale instituţiei stabilite de MSMPSF precum şi examinarea proiectului Planului de acţiuni al ANOFM pentru anul 2018.
 
În deschiderea ședinței, Svetlana CEBOTARI, Ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a subliniat rolul ocupării forței de muncă în activitatea socio-economică a statului și importanța existenței structurii ANOFM în societate, menționând că o prioritate pentru Agenția Națională, inclusiv structurile sale teritoriale, rămâne a fi satisfacerea nevoilor clienților şi un management eficace bazat pe performanţă şi continuă dezvoltare a serviciilor oferite.
 
Raisa DOGARU, director ANOFM a făcut o prezentare a Raportului de activitate pentru anul 2017, unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității Agenţiei Naţionale desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni pentru anul 2017 și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost evidențiate: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă; creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă libere prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor; sporirea angajării din rândul beneficiarilor de ajutor de șomaj; promovarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare; creşterea competenţelor profesionale ale angajaţilor din ANOFM; utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă; modernizarea ANOFM și monitorizarea serviciilor prestate clienților.S-au evidențiat și un șir de acorduri de colaborare încheiate în domeniul ocupării forței de muncă, cât și desfășurarea mai multor campanii de informare.
 
Analizând Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017, participanții la ședința de lucru au discutat cu privire la realizările obţinute, provocări şi obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor. Totodată  au subliniat că activitatea a fost axată pe realizarea Planului de acţiuni pentru anul 2017 având ca obiectiv strategic sporirea gradului de ocupare a populaţiei şi diminuarea ratei şomajului.
 
Anastasia OCERETNÎI, secretar de stat al MSMPS, a prezentat obiectivele și sarcinile ANOFM pentru anul 2018 stabilite de MSMPS. Evaluând situaţia de moment şi de perspectivă, în lumina noilor cerinţe odată cu promovarea Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă,  au fost propuse următoarele obiective pentru anul 2018:

  • creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la serviciile şi măsurile de ocupare a forţei de muncă acordate de ANOFM, îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor şi măsurilor de ocupare a forţei de muncă;
  • creşterea gradului de ocupare  a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă;
  • îmbunătăţirea colaborării cu angajatorii. Creșterea gradului de ocupare a locurilor de muncă libere  prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor;
  • ocuparea tinerilor (16 - 29 ani);
  • îmbunătăţirea şi asigurarea monitorizării continuă a pieţei muncii;
  • promovarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv reîntorși de peste hotare;
  • sporirea angajării din rândul beneficiarilor de ajutor de șomaj;
  •   implementarea reformei sistemului de ocupare a forţei de muncă.

 
S-a subliniat că scopul principal al planului de acţiuni este identificarea obiectivelor şi acţiunilor prioritare pe piaţa muncii întru asigurarea creşterii gradului de ocupare, combaterea şomajului, ocuparea unui număr mare de oferte de locuri de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv a persoanelor din grupurile vulnerabile.
 
Reieșind din obiectivele ANOFM pentru anul 2018 stabilite de MSMPS, Raisa Dogaru, director ANOFM a făcut o prezentare a Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru anul 2018 și a subliniat că acesta a fost elaborat în urma unei analize profunde a activităților desfășurate, a reușitelor și rezervelor existente actualmente.
 
Așadar, la elaborarea Planului de acțiuni s-a luat în considerație următoarele: datele statistice la nivel național și teritorial privind evoluția pe parcursul ultimilor 3 ani a numărului  persoanelor ce au solicitat serviciile agențiilor teritoriale, numărului persoanelor care au absolvit cursuri de formare profesională, numărului persoanelor antrenate la lucrări publice, evoluția numărului locurilor de muncă declarate de angajatori, numărului persoanelor angajate în câmpul muncii și antrenate în măsuri active pe piața muncii numărului beneficiarilor de ajutor de șomaj și de alocație de integrare/reintegrare profesională; situația actuală pe piața muncii; resursele umane (nivelul de cunoștințe și competențe a lor), resurse financiare, resurse de infrastructură, precum factorii externi care influențează ocuparea forței de muncă (indicatorii demografici, indicatorii economici la nivel naţional şi teritorial).
 
Preşedintele Consiliului de administraţie, Anastasia OCERETNÎI, secretar de stat al MSMPS  a menţionat că pe parcursul anului 2017 Agenţia Naţională a făcut faţă mai multor provocări, iar din informaţiile audiate la ședință este clar că cele preconizate pentru anul 2018 s-au făcut în baza unei analize de selectare a acţiunilor după priorităţi: combaterea şomajului, creşterea gradului de ocupare, formarea profesională a şomerilor, activităţi de ţin de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, etc.

 
Membrii Consiliul de Administrație au venit cu unele sugestii și propuneri și  au aprobat Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017 și Planul de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018.