Asigurarea de șomaj

Asigurarea de șomaj reprezintă o măsură pasivă de ocupare a forței de muncă care are rolul de a asigura, în caz de șomaj, o persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale, aptă de muncă, dar care, din motive prevăzute de lege, nu poate presta o muncă potrivit pregătirii sale, și se realizează prin punerea la dispoziția acesteia, pentru o perioadă determinată, a ajutorului de șomaj.

Aprobăm şi oferim ajutor financiar neimpozabil, pe o perioadă de la 5 la 9 luni, persoanelor care se încadrează în categoria de şomer și întrunesc cumulativ condițiile necesare.

Scopul: Susţinerea persoanelor rămase fără un loc de muncă şi stimularea acestora pentru reîncadrarea în muncă într-un timp cât mai scurt.

Cine poate beneficia:

Puteţi beneficia de ajutor de şomaj dacă aţi rămas fără un loc de muncă şi întruniţi cumulativ următoarele condiții:

 • sunteţi înregistraţi la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul sau reședința;
 • nu realizați venituri la momentul stabilirii ajutorului de şomaj;
   
 • ați activat şi ați realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • nu refuzați un loc de muncă corespunzător sau participați la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

 În cazul în care se constată că întruniţi toate condiţiile necesare, vă va fi atribuită categoria de beneficiar al ajutorului de şomaj. 

Categoriile beneficiarilor şi cuantumul ajutorului de şomaj:

 1. în cazul încetării activității de muncă ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărîrea instanței de judecată, a angajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 2. în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe decît cele prevăzute la lit. a) – 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

Perioada de plată a ajutorului de şomaj:

 • 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;
 • 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;
 • 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Suspendarea plăţii ajutorului de şomaj are loc:

 • pe perioada concediului medical;
 • pe perioada angajării temporare, pînă la 3 luni, a șomerilor beneficiari de ajutor de șomaj;
 • după expirarea a 3 zile calendaristice de la data în care beneficiarul nu  sa prezint lunar, conform programării, la subdiviziunea teritorială la care este înregistrată, precum și la solicitarea acesteia, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • pe perioada antrenării în măsuri active de ocupare a forţei de muncă.

Încetarea plății ajutorului de șomaj are loc:

 • în cazul expirării perioadei stabilite de lege pentru acordarea ajutorului de șomaj;
 • în cazul pierderii statutului de şomer;
 • în cazul începerii concediului de maternitate;
 • în cazul restabilirii în funcţia deţinută, în temeiul hotărîrii definitive a instanţei de judecată;
 • în cazul constatării uneia dintre circumstanțele care nu ar fi permis acordarea ajutorului de şomaj;
 • în cazul nerespectării obligațiilor:
          -  să participe la interviuri cu angajatorii în legătură cu perspectivele de angajare, organizate  de subdiviziunea teritorială sau din propria iniţiativă;
          -  să participe la măsurile active de ocupare a forţei de muncă;
          - să accepte locul de muncă corespunzător.
 • în cazul încetării sau retragerii dreptului de şedere în Republica Moldova, încetării sau anulării statutului de apatrid sau a formei de protecţie, conform Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
 • în cazul încadrării în cîmpul muncii în mod individual, cu excepția angajării temporare, pînă la 3 luni;
 • în cazul constatării, în urma controlului de stat al activității de întreprinzător, că persoana realizează muncă nedeclarată;
 • în cazul decesului beneficiarului.

 

Mai multe detalii puteți găsi aici (Procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului de acordare a ajutorului de șomaj)