Angajatorii pe piața muncii

Angajatorii contribuie la realizarea politicilor privind ocuparea forței de muncă prin:

  • crearea de condiții pentru calificarea, recalificarea şi perfecționarea salariaților;
  • informarea, în scris, prin telefon/fax, prin poşta electronică a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază îşi are adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre toate locurile de muncă devenite vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care au devenit vacante.

Ofertele și anunțurile privind locurile de muncă nu includ elemente discriminatorii bazate pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu.
 
Informarea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă despre locul(urile) de muncă devenit(e) vacant(e) se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui Formular care va conține informația privind locul(urile) de muncă vacant(e).

Angajatorul completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la ocupații diferite sau completează un singur Formular în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la aceeași ocupație și au aceleași condiții de ocupare. În situația în care locurile de muncă vacante se raportează la aceeași ocupație dar au condiții diferite de ocupare, se completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant sau pentru fiecare grup de locuri de muncă vacante care au aceleași condiții de ocupare.
 
Formularul în original poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie) și trebuie să conțină semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila unității economice sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.
 
FORMULAR „Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)”
Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite aici.
Mai multe detalii aici
 
SERVICII DE PRECONCEDIERE

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, pentru facilitarea procesului de desfășurare a serviciilor de preconcediere, angajatorul este obligat, în termenele stabilite de Codul muncii, să informeze, în scris, Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei circumscripție își are sediul unitatea despre posibila disponibilizare a fiecărui salariat în parte.
 
În cazul unei decizii a instanței de judecată privind declararea stării de insolvență, angajatorul este obligat să informeze, în scris, în maximum 5 zile de la data emiterii hotărîrii judecătorești, Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei circumscripție își are sediul unitatea despre personalul ce urmează a fi concediat.
 
Informarea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui formular care va conține informația privind disponibilizarea salariaților, conform formularului aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 
Formularul în original, semnat de reprezentantul legal al angajatorului și ștampilat, poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie). De asemenea, poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.
 
Angajatorul este obligat să asigure condițiile necesare pentru furnizarea de către Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă a serviciilor de preconcediere, conform procedurii aprobate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 
FORMULAR „Informaţie privind disponibilizarea salariaţilor”
Формуляр „Информация об увольнении сотрудников”
 
Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite aici.